Ta strona korzysta z cookies. Zapraszamy do przeczytania polityki prywatności.
Akceptuję
Monthly Archives

Styczeń 2016

Monthly Archives: Styczeń 2016

Licencja na upiększanie! do wygrania darmowy zabieg liposukcji oraz dieta i ćwiczenia z trenerem personalnym!

By | | No Comments

 

Regulamin konkursu "Licencja na upiększanie"

 

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Licencja na upiększanie”, oznaczonego w dalszej części niniejszego Regulaminu jako “Konkurs”, jest: Mediklinika sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 55, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245550, NIP: 852-246-91-60 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem
 1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają pozostałe wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem, zwane dalej Uczestnikami.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie.
 1. Nagrodą w Konkursie jest przeprowadzenie w siedzibie Organizatora oraz na koszt Organizatora zabiegu liposukcji wraz z miesięcznym programem treningowo-dietetycznym (dalej: Nagroda).
 • 2.Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
 1. Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu się Uczestnika na konsultację w sprawie zabiegu liposukcji do dr Michała Piotrowiaka, po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu: 914210831. Konsultacja jest bezpłatna o ile Uczestnik poda hasło: „Licencja na upiększanie”.
 1. Czas kwalifikacji do zabiegu i przeprowadzania konsultacji wskazanej w ust. 1 trwać będzie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r.
 1. W terminie do dnia 31.03.2016 r. specjalista chirurg plastyk, dr Michał Piotrowiak dokona wyboru jednego Uczestnika, co do którego stwierdzonych zostanie najmniej przeciwwskazań medycznych do przeprowadzenia zabiegu opisanego w § 1. ust. 4. Regulaminu (dalej: Laureat).
 1. Pozostali Uczestnicy, którzy stawią się na bezpłatną konsultację lekarską zgodnie z ust. 1., lecz nie zostaną zakwalifikowani do otrzymania Nagrody, otrzymają rabat        w wysokości 10% na przeprowadzenie odpłatnego zabiegu liposukcji przez Organizatora.
 1. Warunkiem uzyskania Nagrody jest wyrażenie przez Laureata zgody na nieodpłatną publikację przez Organizatora danych osobowych Laureata (tj. imienia, nazwiska, wieku) oraz zgody na nieodpłatne wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, głosu lub wypowiedzi Laureata zarejestrowanych w filmie, obejmującym: prezentację Laureata przed Zabiegiem, konsultację medyczną Laureata przed Zabiegiem, przebieg Zabiegu z udziałem Laureata, prezentację Laureata po Zabiegu, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z wszelką działalnością Organizatora.
 1. Film z udziałem Laureata, wskazany w ust. 5. może zostać opatrzony opisem w postaci   m.in.: tekstów, haseł reklamowych związanych z wszelką działalnością Organizatora oraz może być edytowany, publikowany wraz z innymi obrazami, grafiką, filmami związanymi z wszelką działalnością Organizatora.
 1. Zezwolenie Laureata, wskazane w ust. 5. odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, m.in. udostępniania w sieci Internet na wybranych przez Organizatora stronach internetowych, związanych z profilem działalności Organizatora lub wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjno-reklamowych,
 • utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskach, cyfrowo,
 • publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
 • wystawiania lub wyświetlania,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
 • najmu lub użyczania,
 • nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
 • reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych),
 • wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.

 

 1. Zezwolenie Laureata, wskazane w ust. 5., obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do terytoriów innych państw.

 

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Laureata dotyczące samego zabiegu stanowiącego Nagrodę w niniejszym Konkursie zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu co do wyboru Laureata nastąpi dnia 09.04.2016 r. na spotkaniu   z cyklu „Poznaj chirurgię plastyczną bez tajemnic” w siedzibie Organizatora o godz. 10.00 oraz na stronie Organizatora http://www.mediklinika-szczecin.pl  I na profilu facebook.

11.Obecność na spotkaniu osób zakwalifikowanych do zabiegu jest obowiązkowa. W przypadku kiedy zwycięzca konkursu będzie nieobecny w czasie ogłaszania wyniku, dr Piotrowiak ma prawo wybrać innego Laureata.

 • 3.Dane osobowe Uczestników Konkursu
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu będzie Organizator.
 2. Zgodnie z art. 24. ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator informuje Uczestników, iż przekazane przez nich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników zgody, wyłącznie w celu i na potrzeby prawidłowego przebiegu Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi oraz do ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 3. Po upływie czasu przewidzianego na składanie reklamacji, wszelkie zgłoszenia Uczestników, poza zgłoszeniem Laureata, zostaną usunięte z wszelkich baz danych Organizatora.

 

 • 4.Nadzór nad przebiegiem Konkursu
 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

 

 1. Uwagi i pytania dotyczące zasad i przebiegu Konkursu powinny być wysyłane na adres e-mail plastyka@mediklinika-szczecin.pl, ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail plastyka@mediklinika-szczecin.pl, ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź, najpóźniej w terminie do 10.12.2015 r. (liczy się data otrzymania korespondencji przez Organizatora).

 

 • 5.Postanowienia końcowe

 

 1. Wyłącznym źródłem praw i obowiązków Organizatora oraz Uczestników w zakresie Konkursu są bezwzględnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, który opublikowany zostanie na stronie                http://www.mediklinika-szczecin.pl.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Odpowiednia zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od czasu publikacji treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmianę na stronie http://www.mediklinika-szczecin.pl.

 

 1. Dokonanie zgłoszenia się przez Uczestnika zgodnie z § 2. ust. 1 Regulaminu, w razie wątpliwości uznaje się za jednoczesne wyrażenie zgody Uczestnika na zasady Konkursu w niniejszym Regulaminie i Organizator przyjmuje także wówczas, iż Uczestnik zapoznał się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu.

   

Zapisz się na nasz newsletter!

powered by MailChimp!
Liposukcja - promocja
*Oferta specjalna nie łączy się z innymi promocjami i wyklucza dodatkowe zniżki np. z tytułu karty rodzinnej. Promocja trwa do 01.06.2019r.