Regulamin konkursu "Strach ma wielkie uszy"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Strach ma wielkie uszy”, oznaczonego w dalszej części niniejszego Regulaminu jako “Konkurs”, jest: Mediklinika sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 55, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245550, NIP: 852-246-91-60 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, lub dzieci powyżej 8 r.ż. za zgodą prawnych opiekunów i przy ich udziale, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają pozostałe wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem, zwane dalej Uczestnikami.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie.
 4. Nagrodą w Konkursie jest przeprowadzenie w siedzibie Organizatora zabiegu korekty małżowin usznych u wybranego Uczestnika.

§ 2 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu się Uczestnika na konsultację w sprawie zabiegu korekty uszu do dr Michała Piotrowiaka, po uprzedniej rejestracji pod  numerem telefonu: 914210831. Konsultacja jest bezpłatna o ile Uczestnik poda hasło: „Baset”.
 2. Drugim warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź pismena na pytanie "Dlaczego ja powinnam/powinien wygrać ten konkurs". Odpowiedź może być napisana odręcznie na kartce, lub wysłana mailem na maila: estetyka@mediklinika.eu
 3. Czas kwalifikacji do zabiegu i przeprowadzania konsultacji wskazanej w ust. 1 trwać będzie od 01.10.2017 r. do 08.11.2017 r.
 4. W terminie do dnia 17.11.2017 r. specjalista chirurg plastyk, dr Michał Piotrowiak dokona wyboru jednego Uczestnika, co do którego stwierdzonych zostanie najmniej przeciwwskazań medycznych do przeprowadzenia zabiegu opisanego w § 1. ust. 4. Regulaminu (dalej: Laureat).
 5. Pozostali Uczestnicy, którzy stawią się na bezpłatną konsultację lekarską zgodnie z ust. 1., lecz nie otrzymają Nagrody, otrzymają rabat w wysokości 20% na przeprowadzenie odpłatnego zabiegu plastyki uszu przez Organizatora. Warunkiem koniecznym do otrzymania zniżki jest uczestnictwo w spotkaniu finałowym dnia 17/11/2017. Zniżka ta będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od daty spotkania.
 6. Warunkiem uzyskania Nagrody jest wyrażenie przez Laureata zgody na  nieodpłatną publikację przez Organizatora  danych osobowych Laureata (tj. imienia, nazwiska, wieku) oraz zgody na nieodpłatne wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, głosu lub wypowiedzi Laureata  zarejestrowanych w filmie, obejmującym: prezentację Laureata przed Zabiegiem, konsultację medyczną Laureata przed Zabiegiem, przebieg Zabiegu z udziałem Laureata, prezentację Laureata po Zabiegu, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych  z  wszelką działalnością Organizatora.
 7. Film z udziałem Laureata, wskazany w ust. 5. może zostać opatrzony opisem w postaci m.in.: tekstów, haseł reklamowych związanych  z  wszelką działalnością Organizatora oraz może być edytowany, publikowany  wraz z innymi obrazami, grafiką, filmami związanymi z wszelką działalnością Organizatora.
 8. Zezwolenie Laureata, wskazane w ust. 5. odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
  1. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, m.in. udostępniania w sieci Internet na wybranych przez Organizatora stronach internetowych, związanych z profilem działalności Organizatora lub wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjno-reklamowych,
  2. utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskach, cyfrowo,
  3. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
  4. wystawiania lub wyświetlania,
  5. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
  6. najmu lub użyczania,
  7. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
  8. reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych),
  9. wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.
 9. Zezwolenie Laureata, wskazane w ust. 5., obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do terytoriów innych państw.
 10. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Laureata dotyczące samego zabiegu stanowiącego Nagrodę w niniejszym Konkursie zostaną uregulowane w odrębnej umowie.
 11. Ogłoszenie wyników Konkursu co do wyboru Laureata nastąpi dnia 17/11/2017 r. na spotkaniu w siedzibie Organizatora o godz. 17.30 oraz na stronie Organizatora http://www.mediklinika-szczecin.pl.

§ 3 Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu będzie Organizator.
 2. Zgodnie z art. 24. ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator informuje Uczestników, iż przekazane przez nich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników zgody,  wyłącznie w celu  i na potrzeby prawidłowego  przebiegu Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych  osobowych przekazanych Organizatorowi  oraz do ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 3. Po upływie czasu przewidzianego na składanie reklamacji, wszelkie zgłoszenia Uczestników, poza zgłoszeniem Laureata, zostaną usunięte z wszelkich baz danych Organizatora.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
 2. Uwagi i pytania dotyczące zasad i przebiegu Konkursu powinny być wysyłane na adres e-mail estetyka@mediklinika.eu, ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail estetyka@mediklinika.eu, ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź, najpóźniej w terminie do 30.11.2017 r. (liczy się data otrzymania korespondencji przez Organizatora).

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem praw i obowiązków Organizatora oraz Uczestników w zakresie Konkursu  są bezwzględnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa oraz  niniejszy  Regulamin, który opublikowany zostanie na stronie http://www.mediklinika-szczecin.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Odpowiednia zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od czasu publikacji treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmianę na stronie http://www.mediklinika-szczecin.pl.
 3. Dokonanie zgłoszenia się przez Uczestnika zgodnie z § 2. ust. 1 Regulaminu, w razie wątpliwości uznaje się za jednoczesne wyrażenie zgody Uczestnika na zasady Konkursu w niniejszym Regulaminie i Organizator przyjmuje także wówczas, iż Uczestnik zapoznał się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu.